pouët.net

Go to bottom

Speed 27 by Nah-Kolor [web]


        s p e e d - b e q u i c k o r b e d e a d !

      _______________________________________________________
      \                           /
      \     ____µµææægpÏMØ####MÏÏÏgæææµµ_____     /
       \ ___ægÆØ@P¶°"¯¯ ¶b_     _ØF ¯¯¬°¶¶@##gµµ__ /
      ¸_µg#P°"°Ïæµ_    °¹     ¶"    _µgP°°¶#gæµ_
     ægØF"¯    "°               "¯    ¬°#Qµ_
   _øØM#ææµµ___              __µ*'¯    _æµæ¤Ï#QÞ_
   jØع   ¯"            ___æ¤@"¯      ¯¯   ¶ØÎ
   ÆØÎ______            µµÆ#F°         ________ØØL
   °°°°°°°°°            °"           °°°°°°°°°°"
   __________  ____________ ____________ ____________    ______
   _) ___________  ______ _(_) _______ /_) _______ /_ ______\  (_
   |_________ _ /     \/ __ _________/  _________/ _ _____\  |
   |_    \/ _  \______( /      __      _ \/     |
   /__________( )____\   /___________( /__________( )___________(
   «--ctp!-----------------------------------------------------L124--»
        speed - an pack by blaze/nah-kolor and floppy
       /        issue number #027        \
      /                          \
      /  todays specials are: article by magellan/royal, \
     /  scenest'97 party report and some other cool warez \
     /_________________________________________________________\
Go to top