pouët.net

Go to bottom

the cop by Iguana [web]

 ú ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ú
  º ßÛß Üßßß Û Û ÜßßÜ ÛßßÜ ÜßßÜ Ü  Formerly, VangeliSTeam demo section. ºÄ¿
 . º Û Û ßÛ Û Û ÛßßÛ Û Û ÛßßÛ   Contact Iguana or VangeliSTeam at:  º ³
ú  º ßßß ßßß ßßß ß ß ß ß ß ß ß        Juan Carlos Ar‚valo Baezaº ³
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ P. O. Box 156.405, 28080 Madrid, Spainº ³
³ºººººººººººººººÛÛ°°±±ººººººººººººººº³ Internet: jarevalo@moises.ls.fi.upm.esº ³
³ººT H EººC O PºÛÛ°°±±ºT H EººC O Pºº³ Fidonet:  2:341/27.16, /9.21, /15.16º ³
³ºººººººººººººººÛÛ°°±±ººººººººººººººº³ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ³
³  ÛÛÛ²²±±±°°ÛÛÛ°°±±²²ÛÛ²°°±Û   ³ I hope you will forgive me for writing ³
³Where have you seen this effect? You³yet another text scroller. But I must say³
³should remember the Copper demo from³that we need a GFX man and a musician.  ³
³Surprise! Productions. Great one!  ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ VangeliSTeam (and I hope Iguana too :-)³
³ Normal greetings JMP to the British³distribution sites:           ³
³Knights, 3D Kids, <oëeïaçion, etc. ³ Genesis BBS: +32(0)2-2453498/-2168294 ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ Lycaeum BBS: ++41 41 762 989      ³
³ Source-releasing greetings JMP to ³ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͵
³PSI of Future Crew. I didn't know of³This demo is dedicated to the memory of ³
³Mental Surgery sources, PSI! I will³Drazen Petrovic. We'll miss you. :_(   ³
³learn a lot from them this summer. ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                     
COP was coded bye Jare of Iguana, 13/6/93                    
Sayonara                                    
Go to top