pouët.net

Go to bottom

Invasion by Red Sector Inc. [web]

; Invasion 128b ;Baudsurfer/RSi olivier.poudade.free.fr xpsp3 intro Outline 2016
 org 100h   ;Red Sector inc.   /\___   ____   _____/\ xz/dS!     
t equ 46ch   ;   +----------  \ __/_ ___) (   \__  / ----------+  
 mov al,13h  ;   |   _ _ _/¯¯¯(\ ¬\/  __/__/¯¯¯ |\ \  _ _   |  
 int 10h    ;   |  \\\\\ \ __/¯  \  __) ¬\  |/  \ /////  |  
 les si,[bx]  ;   |   ¯ ¯ / \    /     / /¯¯  / ¯ ¯   |  
 mov bp,140h  ;   +--------- ¯¯¯¯\_____/¯¯¯\_____/¯¯¯\_____/ ----------+  
a:mov cl,0ffh  ;  /\____   /\___   _____   ___    /\___   /\____  
c:cwd      ; _)  /_  \  (   )  (  _/ (___  \  (_  \ __/_ 
 mov bl,cl   ;__\__ \/ ¬\/¯¯¯ __/__/¯¯ \_/__/   __/_/¯¯¯  ¬\/¯¯¯ (\ ¬\ 
 mov ax,di   ;\  /   \  __) ¬\  /  ¬\   / ¬\  /)  \ __/¯  \
 not bl    ;/     /     /     /     /  ¯  / \    /
 div bp    ;¯¯¯¯\_____/¯¯¯\_____/¯¯¯\_____/¯¯¯\_____/¯¯¯\_____/¯¯¯¯\_____/ 
 sub ax,0dch  ;.................. ............~~?~:7:==~.....................
 imul ax,bx  ;.................. ..=?IZ$?+..+++=I7I$+==~+===~:..............
 sub ax,si   ;.................. ..+?+?7M+I+?++?+++?8DND8OI+=~== ......... .
 xchg ax,dx  ;......................8OZ?OO$~II??I==$Z$??$OO88DDDOZ~. ...... .
 mul bl    ;...................+$I$$=ZO8+ZZII?I$ZZZZZZZ$ZZI+?$ONO..........
 add bl,[fs:t] ;..................?=$D8NO88Z$8ZZ7?OZZZZZZIO8I$ZZZZ$Z7++~:......
 sub bl,ah   ;................,+==ONNOOZ$DN8Z$I??I77Z7=+MMD7ZZZ$$$$ZI=~?+....
 shl ah,1   ;...............:=Z=?ZODD888NDZ8I???ZI?8+IOZ??7ZZZZ$$$$:?~777...
 sahf     ;...............7==Z$$$OOOZN88OI?OO8888=$ZDDZ=Z???77?IO++7$Z....
 js l     ;..............?~=IZ$ZOZIOZZ8OZ?8ODDMO7+ZN8Z?8OI+O?$=~7ODII,....
 mov al,dh   ;..............+?+$+=~8Z+8=$ZZ8DDN??8$IZZOZOOOI=?~OOI7$?MN=$=...
 pusha     ;..............~==O===7?7=+?I+8DM$+8I$OODOOOOOOO8O8$7ZOOO?NO=...
 cmp dh,9ch  ;.............:+==$=+=+=~=++$8O8N?OI7OZ?OOOOOOOOD8OZ88ZO7?==+,..
 js j     ;.............7=+Z===~+7+++7O7O8NO?O?OOD8888888NZ8ZOO7O7Z87.....
 cmp dh,0a0h  ;.............I=+O====77O==ZO+ZNN7?OZZZDOOO8OONDD8ZOI=Z77.......
 jns e     ;........... :=+7=~==~7OZO?O?ZNDZ$ZZZ$N8ZZOOD8ND887Z?... .......
 lahf     ;........... +==8Z+++7$?8N7Z8NZZOOZZDNOZZZZZ$DDN8O$8?. .........
 shl ah,cl   ;............+=Z~~?8=7=8888O887I8ZZZ8ZZZZZZ8ND8ZZ$DO~...........
e:shld cx,bx,0ch;...........,+==:Z=ZI++I8DDDDDOO$7ZOZZZZZZ888OZZZZ8~............
 and cx,sp   ;...........?+Z?~~+$D8DNNNNND88O8O8OO8ODD8$$OZZZ.D?.............
 cmp dh,0c0h  ;...........7+Z788I?I$ZO8ONNNMMMN8NNNDDDND$Z87$:................
 jc g     ;..........~=7?DDD8+?$ZZZZ$8ONDZOZODZMN87O8$OO?~:. .............
 sub cx,sp   ;........ ?I?$88OZ+8$ZZZZ$$$8$ZOO$$NDMO??D?++=+~. .............
 jmp h     ;..........?7$+8N?7+8$ZZZ$$$7?$$OO$ZNNNO?IN$????+...............
g:sahf     ;........ ~?Z+OD=+OD?$$$$I$7?O7$$ZOONDO7$NZ?????...............
 cmovz ax,si  ;.........:Z?$OO8O??O+7$$$7=7ZOOOZZD8N8OZ8D8+????...............
h:mov bh,ah   ;.........$?8?+Z8MZI?IIOZ$$+78OO8OD88ZOO8DOO+???=...............
 mov eax,[o]  ;.........O?DZ88ON+??$ZZZ$I$ZZOD7$$~..8ZZOZO????+...............
 ror eax,cl  ;........ I7D8O8ODO?8Z8OZ7$$8DOZOO?~.. ,OZZO7???I...............
 and al,3   ;........ ++O7OOO8O7D?I$ZZ7IO8O8Z7+=....OZDZDZ7I,...............
 jz k     ;........ .+8IOOOOZ=+++?ID8Z?OO8?=++....=OOZDI??................
 jp j     ;........ .?Z88O8$..8+OI?I$8?=ODOOOO....,$O8O7I?,...............
 inc ax    ;........ .7D7$OZO. ?=D$I7ZNI+OZD+=~....Z7O$?7ZN=...............
 jnp i     ;..........7?7ZZO7~.?7DO7I?+??ZDN+=~....O$$Z??$N+~..............
 neg bl    ;..........,II$ZO87.?+DDI8I8?IZI~?7+,...O$$$I+7NI:..............
i:sub dh,bl   ;...... ..~+$$$Z87.,OIOI8IZI888+=+O=...7788ZI?7=...............
j:and bx,si   ;..........=Z$$ZOD7..=O+II+??$88??78+ ..I88ZI?8?...............
 and dh,bh   ;...........IZZZ8OZ..~$O???+?=$ZZ7+=.....IDO$??O?...............
k:popa     ;...........?O$$I$..?++D?????+8DZ?++....:I7$O++=++..............
l:loopz c    ;...... . +I+$$ZZ,.=$$8D8N8ZZODO?II~...IIIOZ++===..............
 jz m     ;..........$?$II??=.?I8DN==~=$Z$8++==,,.?7I88OD87$..............
 dec al    ;......... ?IZ$Z$7?.:?88Z+~==$$$8OZ$7~..~I78D$~~~=. ............
m:mov ax,0fh  ;......... IOO8DOZ?..+?7O+?7+=$8D8=+7....+88OD===...............
 jns n     ;......... ~787$I=...+I$8+$I?~$Z88+?~....+I$OOZ??,..............
 mul dh    ;...... ...+IOO7I+.:++?I7$$===IZO8$I?....?IZODO$7,..............
 xlatb     ;.......=+++?????++?I7$$7II+==~~~$7?~:?III7777I+=~~~............
 and al,18h  ;......,+?I7777I=+?I7$$$$7??+=~~~??+~++I7$ZZZ$7?+=~~~...........
n:stosb     ;.....?I+?I777OD7+?I7$$$$$D+?=~~~~?8$D?I7$ZZZ$$OD=~~~+..........
 jmp a     ; Greets: Onslaught Mandarine Flush Razor1911 Quartex Titan Riot
o dd 0d7eb81fbh ; Paranoimia Brewers Codex Phf Kuasoft Lineout Rebels Resistance
Go to top