pouët.net

Go to bottom

Kristal by Řrřola [web]

; Û Û ßß ß ßß Üß ßß Û Kristal
; ÛÛÜ Ûß Û Ûß Ûß ßÛ Û 32 bytes
; Û Û Û Û ÜÛ ÛÜ ÛÛ Û by Rrrola <rrrola@gmail.com>

; press keys to change growth pattern
; greets to everyone who enjoys jumping in the middle of instructions

org 100h      ; assume ah=0 di=0FFFEh si=0100h

mov al,13h    ; (2) mode 320x200
int 10h      ; (1) setup: "lds ax,[di+2]; add ax,2; draw pixel"
db 0C5h      ; (1) ds = MemTop (assume 9FFFh)
M:
dec bp      ;#(1) if (sum > 0)
add al,[bx+si+64] ;!(3) { if (nothing pressed) [bx]++
jz  Z       ;_(2)  if (sum < 256) [bx]--
sbb [bx],dh    ; (2)  [bx] |= 10h (shades of gray)
or  byte[bx],10h ; (3) }
Z:
rol bp,cl     ;%(2) bp = (bp-1) rol scancode, bx += bp + (bp&1)
adc bx,bp     ;%(2)
in  al,60h    ; (2) al = last key + (nothing pressed ? 80h : 0)
xchg ax,cx     ; (1) alternate ax and cx
imul si      ; (2) dh = ah&80h ? 0FFh : 0, dl=ah, ah=al, al=0
xlatb       ; (1)
add al,[bx+di]  ; (2) sum = ([bx+1] + [bx-1] + [bx+320]) mod 512
dec bx      ;!(1)
loop M       ; (2)
ret        ; (1) exit: hold ESC for 3 passes

; alternatives (! is the ultimate kick-ass version):

;# inc bp (setup: "lds cx,[di+2]")
;% rol, ror / add, adc, sub, sbb / swap the lines (randomizes pattern)
;! move "dec bx" after _ and change "add al,[bx+si+63]" (setup: "aas")
Go to top