pouët.net

Go to bottom

Autyzm by Fuse

[mazovia warez]      B¢g, zamyžli’ si‘ na chwil‘...odesz’y miliony ludzi...
       dzie¤ min†’ jak ka§dy inny...bez rozpami‘tania...
             ßßÛ Û Û ÛÜÜ Û Û ßßÛ ÝßÛßÝ
             ÛßÛ Û Û Û  ÛÜÞ Ûßß Û Û Û
             ÛÜÞ ÛÜÞ ÛÜÞ Û ÛÜÞ Û Þ Þ(fuse)1997c

              [de te fabula narratur]
          trzecia, zapomniana cz‘ž trylogii HPZ.


  Kolejne party, kolejna prodka, jak zawsze inna i jak zawsze odzwiercie -
dlaj†ca dziwne stany psychiki. Niewielu pojmie o co tu naprawd‘ chodzi i 
wcale mnie to nie dziwi zwa§aj†c na to, i§ prodka jest wyj†tkowo trudna i
rzek’ bym nawet chora!  Nic tego nie zmieni.
  Podczas sk’adania tego dema, by’em ululany. W stanie trze¦wožci umys’owej
nic nie zmienia’em ani nie poprawia’em, cho chyba by wypada’o. Jednak chc‘
,aby  odebrane zosta’o czyste uczucie, skrawek mych dozna¤ nie tylko demo
jako takie. Prodka jest zajebižcie zakr‘cona, tu nic do niczego nie pasuje.
Gdy to pisz‘ to a§ dziw mnie bierze, §e mo§na zrobi což takiego. 

            O kurwa, ale jestežmy pojebani!

 Bo§e b’ogos’aw nas i tych kt¢rzy dostrzegaj† trze¦wo ’amliw† rzeczywistož.

                          Bielu/Fuse + crew

[WAREZ YA]=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

AUTYZM [np. niem. Autismus, ros. autizm, ang. autism, od gr . autos sam]
psych. spos¢b  myžlenia  charakterystyczny  dla schizofrenii, myžlenie 
niepoznawcze,  oderwane od  rzeczywistožci,  ca’kowicie uzale§nione od
chwilowych, aktualnych potrzeb jednostki, jej sk’onnožci, pragnie¤, upodoba¤
, l‘k¢w, przemijaj†cych nastroj¢w itp. oraz stan¢w i proces¢w uczuciowych;

Tak to poj‘cie definiuje s’ownik wyraz¢w obcych. My natomiast widzimy to 
nieco inaczej, bo strona z kt¢re obserwujemy bywa odmienn†.

[STRATY]------------------------------------------------------------------=-

Podczas sk’adania prodki, wch’on†eližmy u mnie przed kompem.

                     4 x 10.5
                     2 x ¡ywiec
                     0.75 LODOWA
                   + 1 gramacz Skunk plant
                    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
                     Niech powoduj† olžnienia


                      i ci†gle což nie tak = bloo^rael

[KOMBINEZON]==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-=

Produkcja jest zakodowana dobrze (nie wa§ne, §e w pare dni i niewa§ne, §e to
kodowa’em ja :( ), muzyka spox, virtuale spox, bitmapowe fx lame, obiekty
spox, klimat bardzo spox, i jak podejrzewam demo to na gravity podoba
si‘ nieb‘dzie. Dlatego w’ažnie ten skrawek czystego uczucia przelanego w kod 
szesnastkowy dedykuje nast‘puj†cym osobom(kolejnož losowa):

  grassùlsdù[ozir]ùzenialùbrachùmr.vainùrevisqùverneùblitzùghenesisùatx
 orbùblazeùcaseùlcaùmazorùcyberpigùcroakerùfeatherùaxlùsuckhoùdukeùkey g
  daveùduneùgalvadosùshadùscorpikùrodneyùvisualùapatiaùautyzm makers

   ,kt¢re mam nadziej‘ przyczaj† cho delikatny w†tek tej historii.

[True So Far]-===-====--==-==--==-=-=--===-=-===-=--=-===-=-=-=-=-=-=-=--==-

Wszystkie pice kt¢re si‘ pojawiaj† od czasu do czasu, s† z jakiejž p’ytki z
clipartami, chyba nawet z tej chujowej co nam dali jako nagrod‘ za 2nd na
gravity one.

Kod by’ optymalizowany dla 486, jednak§e na takich machinach si‘ wlecze.
Sorry - fazt pPi‘ wymagany do odpalenia, bo to demo nie slideshow.
ENGINE to w gruncie rzeczy zas’uga žp. Ozira kt¢ry si‘ chyba wkurwi’ na ten
engine z  "Epilepsy" i w ko¤cu napisa’ což co jest niesamowicie szybkie na
szybkich komputerach coz.

Sorry, §e czasami znikaj† face'y, ale to wina troche niedopracowanego BSPa.

                          12mb+fazt_p5+vga+gus_1mb.


[RaeL to chuj]==============================================================

      Pojecha’ na w¢¢dstock, a mi nawet nie powiedzia’, chuj.

[Bielu TO C H U J]==========================================================

  Mia’ kas‘ za demo i nawet mi nie da’ 90%, bo on nic nie zrobi’ tylko:

              aaplay.exe chn88.fli

[MUTHA WANNA PLAY?]-=--=-=--=-=--=-=-=--=-=--=-=--=-=--=-=--=-=--=-=--=-=--=

                       SZACUNEK I MIœO˜• DLA ARTYST£W

HYPNOTIZE . ACME . COMA . EUFROSYNE . HALCYON . INFUSE . MFX . ORANGE . CNCD
TPOLM . CHROME . RADIO . HELLCORE . PULSE FRANCE . NOOON . CAMORRA . TheGRID
                               i zapomnianych_

[ZAMKNIJ OCZY I ZOBACZ TO, CZEGO NIE WIDZISZ - FUSE]=-==-==-==-==-==-==-==-=

         UNDERWEAR PENETRATION. SMALL TITS. LOW MONEY.justNASTYbitch

[Fuse Integrated Vector Engine]=-=-=-=-=-=-==-=--=-==-=--===-=--==-=-=--[5]=

                            Kto dzisiaj klimaci’.
              [OZIR] - engine co-op. Claustrophobia, Epilepsy.
               WACEK -  efekty akustyczne i oprawa muzyczna.
                IO -  Objects&LightSourceing&CameraControl.
               RAEL -         Beer^Skunk supporting.
               FLAP -         System obs’ugi d¦wi‘ku.
               BIELU -         design, klimat, reszta.

[CZA, CZA, CZA]=--==--=--==--=--==--=--==--=--==--=--==--=--==--=--==--=--==

Funky 'lo to light beam dancers:

HApeZEcja...Czež ch’opaki. Kurwa, ale Rael ma zwa’ke. Wymi‘kam.

Wacek/FSE^ARISE64...Sorry, §e pod’uba’em w twoim XM'ie,  ale chyba nieco
          urozmaicenia, jest potrzebne, bo utw¢r jako taki jest
          spox, ale trzeba go by’o troszk‘ do dema podszlifowa.

216/MFX...Yes, it was good solution, but you can do it faster :(i hope).
     P E A C E in waiting for our 64kilo of lightbeams.

TcMan/PLS...Sorry, ale chyba uhy i achy robiližcie w p‘dzie, bo s† 
      zajebižcie wolne, mo§e nie sam engine, ale nieudolne rozci†ganie
      pixeli.Brawa :)

Spy/Psn...S’ysza’em, §e což ulepi’ež. Mo§e byž si‘ pochwali’ ? Tylko prosz‘
     nie 10 minut, bo po ostatnim razie...to by’o mi tak fajnie, §e....

Yoghurt/Psn...Dzi‘ki, zrobi’em tak jak m¢wi’ež z chunkami od textur i dzia’a
       Ktož tam u was nie¦le wyprawia na dziesi‘ fajerek!

IO/FTS^S.E.T...Te osiem tysi‘cy face¢w troche s’abo engine ’ykn†’, ale spox,
        cho szkoda, §e ten virtual zajmuje 1.8 mega. *.3DS SUXX.

Ozir/HpZ...no kurwa zrobi’em to. By’a tam jedna zmiana, je§eli chodzi o
      cienie, ale spoko. Podstawowe dzielenia i pierwiastki w tablicach
      Poza tym to mam nadziej‘ §e kiedyž to przeczytasz. Czasami nawet
      wygl†da jak raytraceing, ale jestežmy nie¦li.....znaczy ja jestem
      ,a ty znowu b‘dziesz...
      A jeszcze jedno, uk’ady nieliniowe, nieproporcjonalne rulez i
      §aden g’upi chuj na to nie wpad’. Czež.
      ps. OMNI, ¦le chodzi’o - te§ zrobi’em, ale to dzielenie po chuju.

All...Skunk makes feelings stronger. guh...where am I?
   LUSH BDZIE!(mniemam)

-{cut here}------------------------------------------------------------------->8
        (c)1997 Few Unfothomed Scriptural Exclusions.
[Najbardzej klimatyczne prodki w Polsce i jedne z klimatyczniejszych na žwiecie]
--------------------------------------------------------------------------------
    Nast‘pnym razem dupy wasze kopa b‘dziemy chyba na THE PARTY^7.
             Mo§e by tak 20000 face¢w? Nie, chyba §e w 2d.
Go to top