pouët.net

Go to bottom

Faulty Robots by Shiru

Faulty Robots - Commodore PET music album
by Shiru, 01'2021 (shiru@mail.ru)

Requirements: PET 40xx with 16K RAM

https://www.youtube.com/watch?v=JEhGa5avUKM
https://shiru8bit.bandcamp.com/album/faulty-robots
https://soundcloud.com/shiru1bit/sets/faulty-robots

http://shiru.untergrund.net/
https://www.patreon.com/shiru8bit
Go to top