pouët.net

Go to bottom

Шляпа не сдаётся! by xmen

Title: Øëÿïà íå ñäà¸òñÿ!
Compo: Tiny Intro 
Nick: xmen
Contact: pirad@mail.ru
Duration: until Esc
Requirements: MS-DOS, VGA
Description:  Øëÿïà â äóõå íàøèõ äíåé - âíèç òóëü¸þ - òàê âåðíåé!
Go to top