pouët.net

Go to bottom

Messing with the current by Guideline [web]

                     ::!!       
                    !!MMMMUU      
                   !!MMMMMMMMMM!!    
                  ""MMMMMMMMMMMMMMDD   
                  MMMMMM;;  nnMMMMMM!! 
                 MMMMMM!!    MMMM   
                BBMMMMMM!!    ##zz   
               nnMMMMMMMMDD    ##    
              ;;MMMMMMMMMMMMnn  BB     
              ffMMMMMMMMMMMMMMMMMM;;     
               BBMMMMMMMMMMMMMM!!      
                ""UUMMMMMMMM""       
                   ffMM!!        
                   DDMM         
                  DDMMMMff        
                 BBMMMMMMMM        
            "";;  ##MMMMMMMMMM##       
          wwDDee;;  ##MMMMMMMMMMMMDD      
        nnBB!!      ##MMMMMMMMMMMMUU     
      ;;##nn         DDMMMMMMMMMMMMww    
     zzMM""           UUMMMMMMMMMMMMee   
    wwMM;;             UUMMMMMMMMMMMMff  
   UUMMzz               DDMMMMMMMMMMMM:: 
  UUMMMM                 MMMMMMMMMMMMDD 
 zzMMMMBB                 ;;MMMMMMMMMMMM 
 MMMMMMMM                  BBMMMMMMMMMM 
nnMMMMMMMM;;                 ffMMMMMMMMww 
wwMMMMMMMM##                 !!MMMMMMMM  
nnMMMMMMMMMMDD                !!MMMMMMee  
""MMMMMMMMMMMM##               ffMMMM##   
 MMMMMMMMMMMMMMMMnn             eeMMMM    
 ;;MMMMMMMMMMMMMMMMMMnn           MMMM;;    
  ffMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDDff       wwMM!!     
   ffMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM##wwffffeeMMMM""      
    ;;MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM;;       
      eeMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM         
        eeMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMee          
          ffBBMMMMMMMMMMMM;;           
             ;;zzzz::  Guideline   
                   `TDK'
 
                   
               released at Outline 2013
               www.richtlijn.be

Editor, Engine code:           Alusi
Max Exporter, Shaders, Additional code: BetA
Visuals:                 Numtek, The Bat
Music:                  Brz^TDK 

Dat demo die je wist dat zou komen is eindelijk hier!
The track is called 'Rising', no software was involved.
You'll need .NET 4.0 and Pixelshader 2.0

More info about TDK Records: http://www.tdk-records.freetekno.nl/
More info about Guideline: www.richtlijn.be
More info about Outline :http://outlinedemoparty.nl/
Go to top