pouët.net

Go to bottom

pain (12/98) by Pain Staff [web]

ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿Û
Û³ PAiN - da Swiss Lamer Intrigues Monthly - 12/98 - 5th year  ³ þ ³ ÛÛÛ ³Û
ÛÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄ´Û
Û³                                      ³Û
Û³ Release Date: 10-December 1998      Release Time: 3:45       ³Û
Û³                                      ³Û
Û³ This time we got a completly new reason for our delay: we got too many  ³Û
Û³ last minute articles and contributions ! ..this is what i call a joke.  ³Û
Û³                                      ³Û
Û³ WE HAVE A NEW ENGINE.. FEATURING CODE BY FURBALL AND ZPIDER AND PIXEL ART ³Û
Û³ FROM FRED !!! ..and lot of bugs too.. ..we just improved it !!      ³Û
Û³                                      ³Û
Û³       launch pain1298 /c for the magic setup menu, for sound   ³Û
Û³                 & video mode setup.           ³Û
Û³                                      ³Û
Û³ Have fun, and don't forget to flood pain@space.ch with ALL news, votes,  ³Û
Û³ hints, articles, potatoes and TITLE PICS !                ³Û
Û³                                     ÚÒ´Û
ÛÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÐÙÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ Support the ODD swiss scene magazines !!!ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
Go to top