pouët.net

Go to bottom

Best of KAPSA club by KAPSA Club

   Poçítaçovÿ klub Kapsa po⌐ádá ve dnech 29.4. aæ 1.5.1995 (sobotu aæ
pondêlí) v Praze SAMCON '95 4. mezinárodní setkání uæivatelû poçítaçû SAM
coupé, ZX Spectrum a kompatabilních. Tímto Vás srdeçnê zveme. Bliæ¿í informace
dostanete na adrese klubu:

          KAPSA, Norská 5, 101 00 Praha 10, Çeská Republika

     nebo na elektronické adrese:

          xkurka@dinf.fsv.cvut.cz

------------------------------------------------------------------------------

   Computer club KAPSA makes 4th international meeting of users of following
computers: Sam coupé, ZX Spectrum and compatible. It will be made from April
29th till May 1st in Prague, the capital of Czech republic. This meeting is
called SAMCON '95. The nearer informations you may get at the following
adresses: KAPSA club
     Norská 5
     Praha 10
     101 00
     Czech Republic

    or at the electronic adress

         xkurka@dinf.fsv.cvut.cz
Go to top