pouët.net

Go to bottom

Stop Terrorism by AnaLoG

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ     

    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ÚÄÄÄÄÄÄÄ¿ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ÚÄÄÄ¿   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ 
    ³    ³ ³    À¿ ³    ³ ³  ³   ³    ³ ³    ³ 
    ³  Ú¿  ³ ³  Ú¿  ³ ³  Ú¿  ³ ³  ³   ³  Ú¿  ³ ³  Ú¿  ³ 
    ³  ³³  ³ ³  ³³  ³ ³  ³³  ³ ³  ³   ³  ³³  ³ ³  ³ÀÄÄÄÙ 
    ³  ³³  ³ ³  ³³  ³ ³  ³³  ³ ³  ³   ³  ³³  ³ ³  ³   
    ³  ÀÙ  ³ ³  ³³  ³ ³  ÀÙ  ³ ³  ³   ³  ³³  ³ ³  ³ÄÄÄÄ¿ 
    ³    ³ ³  ³³  ³ ³    ³ ³  ³   ³  ³³  ³ ³  ³  ³  
    ³  Ú¿  ³ ³  ³³  ³ ³  Ú¿  ³ ³  ³   ³  ³³  ³ ³  ³¿  ³ 
    ³  ³³  ³ ³  ³³  ³ ³  ³³  ³ ³  ³   ³  ³³  ³ ³  ³³  ³ 
    ³  ³³  ³ ³  ³³  ³ ³  ³³  ³ ³  ³   ³  ³³  ³ ³  ³³  ³ 
    ³  ³³  ³ ³  ³³  ³ ³  ³³  ³ ³  ÀÄÄÄÄ¿ ³  ÀÙ  ³ ³  ÀÙ  ³ 
    ³  ³³  ³ ³  ³³  ³ ³  ³³  ³ ³    ³ ³    ³ ³    ³ 
    ÀÄÄÄÙÀÄÄÄÙ ÀÄÄÄÙÀÄÄÄÙ ÀÄÄÄÙÀÄÄÄÙ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÙ 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
     
           ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
           º ANALOG INFO FILE (c)1998 ºÄÄ¿
           ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ³
            ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
               
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ                


              ÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜ
              Û  ß  Û  Û ÛÛ Û  Û
              ßßßÛÛ  ÛÛ  Û  Û ÛÛßßß
              ÛÜÜÛÛ  ÛÛ  ÛÜÜÜÛ ÛÛ

      ÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜ ÜÜÜÜ ÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜ Ü ÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜ
       Û  Û  Û Û Û Û Û ÛÛ Û Û Û Û  ß Û  Û Û
       ÛÛ  ÛÛßß ÛÛßßÛ ÛÛßßÛ Û  Û ÛÛßßÛ ÛÛ ßßßÛÛ ÛÛ Û Û
       ÛÛ  ÛÛÜÜ ÛÛ Û ÛÛ Û ÛÜÜÜÛ ÛÛ Û ÛÛ ÛÜÜÛÛ ÛÛ Û Û


ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
                 ³   .         
             Ú¿Ú¿Ú¿Ú´ÚÚÚ¿Ã ÂÚ¿Ú¿Ú¿
            ÄÄij³³Ä³³³³³³³Ä³Ä³³³³³À¿ÄÄÄ
             ÃÙÁ ÀÙÀÙÀÙÀÙÀÙÁÀÙÀÀÀÙ
             ³
             
             (released productions)
                                       
     
 Invtro            Intro         140,036 bytes      
 Blue Sky           Party Intro       43,670 bytes      
 Blue Sky (Fix)        Pentium Fix       44,104 bytes 
 Meetro            Party Intro       39,034 bytes      
 Meetro (Fix)         Pentium Fix       40,000 bytes
 ShutDown           Intro          65,772 bytes      
 Turk Bbs           BBs Intro        37,822 bytes      
 Triple Trash Threat     Music Disc       800,000 bytes      
 Triple Trash Threat (Fix)  Sblaster Fix      681,701 bytes      
 Uyann intro         Intro          18,153 bytes      
 Intro & Source        Source Intro      54,249 bytes      
 Iris Bbs           BBs Intro        25,965 bytes      
 Stop Terrorism Intro     Intro          7,777 bytes                        


     Blue Sky Intro ( Fix)  : Timing problems were fixed.
     Triple Trash Threat   : Only for Gravis Ultra Sound.
     Triple Trash Threat (Fix): Sb and GUS version.
     Meetro (fix)       : Timing problems were fixed.

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ       
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
                   ³.
               Ú¿Ú¿Ú¿Ú´ÂÃ Ú¿
              ÄÄijijÄÃÙ³³³³ÄÀ¿ÄÄÄ 
               ÀÙÁ ÀÙÀÙÁÀÙÀÙ 
          (It shows who is lazy and who's not)
               
              Code: Lord/AnaLoG            
          Idea & Design: Stranger/AnaLoG        
                        
                       

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ       
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

                     InFoRmAtiOn FiLe dEsiGn bY: sTrAnGeR

Go to top