pouët.net

Go to bottom

Delirium by Calodox

     ÜÜÜÜ  ÜÜ ÜÜ  ÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜ  ÜÜÜÜ ÜÜÜ  ÜÜÜÜ   ø o . o .
 ÿÚÙA ÛÛßß ÜÛÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛß ßÛÜ ÛÛÛßÛÜßÜ ßÛ ßÛÛÜ ÜÛß ø³Ã¿.ø ÂÂ. o ø .
 ÚÙÀ´Ã ÛÛ  ÜÜ Ûß ÛÛ ÛÛ ßÛÛ  ÛÛ ÛÛ Û Û ÛÛÛ ÜÛÛÛß Ú¿.ÃÙÃÅÄÄ´Ä Äø ø o
 ÀÄ¿ÀÙ ßÛÛÜÛÛß ÛÛßÛÛÜ ÛÜÛÛÜßÛÛÜÛÛ ÛÛÛÜÛ ÛÛÜ ÛÛ ÜÛßÛÛÛ ÀÙÀ¿Ã¿ÚÙ øÁÁ ø o ø ø
 À¿.øo .ßÛÛß ÛÛ  ÛÛÜ ÛÛßß ÛÛß ÛÛÛÛß ßÛÛÛÛ ÛÛ  ßÛÛÜ ÀÙÀÅø release ø
 ÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ----- -
  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Ä -  DELiRiUM 256Ko iNTRO  - Ä ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

               [- FINAL VERSION -]

            Copyright (C) 1997 - CALODOX
             
 ú           úùÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ----- -ú
 ù            .oðo. What's that ? .oðo.
ÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--- - ú
 ù
 ú Delirium is our first intro. It was first presented at the BUENZLI 5
          party (2nd at the 256Ko intro compo).

        This isn't the compo version which was only
               with GUS support
              but the final version.
            
            Enjoy, watch it, cry, scream.....
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--- - ú
               
 ú             úùÄ ÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄÄ----- -ú
 ù             .oðo. Credits .oðo.
ÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--- - ú
 ù        Code ............................ Leto
 ú                         Fred
         GfX ............................. Dake
                          Fred
         Music ........................... Workbench
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--- - ú

 ú          ùÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ----- -ú
 ù          .oðo. Hardware Requierements .oðo.
ÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--- - ú
 ù                a PC :)
 ú              
      GUS / SB / Nosound are supported. If no sound card is
          detected, then "nosound" is activated.

               Pentium recommended !

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--- - ú

 ú           úùÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ----- -ú
 .            .oðo. CalodoX infos .oðo.
ÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--- - ú
 ù
 ú    Calodox [cdx] is a swiss demogroup founded by Fred & Leto.

     Members are :

     -Fred-    úùcodeùgfxùorgùú  -Switzerland-
     -Leto-    úùcodeùú      -Switzerland-
     -Dake-    úùcodeùgfxùú    -Switzerland-
     -Yon-     úùmusicùú      -Switzerland-
     -Workbench-  úùmusicùú      -Belgium-
     -Radio24-   úùsysopùcourierùú  -Switzerland-  

     Fred .......................... fred.roth@urbanet.ch
     Leto .......................... jpilet@worldcom.ch
     Dake .......................... dake@omedia.ch
     Workbench ..................... amarchal@ulg.ac.be
     Radio24 ....................... radio_24@rhone.ch

     Calodox WWW homepage:

     http://www.space.ch/scene/calodox

     Member BBS :
     Pirate    +41-27-9451802  sysop : Radio24
          ISDN +41-28-9451804

     We're often on IRC :

     IRC.SPAN.CH   port 6667
     in the channel #chscene
             #demofr
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--- - ú


 ú             úùÄ ÄÄÄÄÄÄ----- -ú
 ù              .oðo.greetz.oðo.
ÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--- - ú
 ù                Mikmak
 ú          Nowadays  Fake That Carrots

                BUENZLI STAFF

 ú             all party attenders
 ù
ÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--- - ú
 ù             úÄÄÄÄÄÄÄÄÄ----- -ú
 ú             .oðo.releases.oðo.
   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿
   ³   FiLENAME  ³  DESCRiPTiON     ³ RELEASE DATE ³ SiZE ³
   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´
   ³ cdx_hvgt.zip  ³ Heaven'z gate BBS addy ³ 23/Jun/1997 ³ 5k ³
   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´
   ³ cdx_guff.zip  ³ Guffer - B5 FX cont.  ³ 08/Jul/1997 ³ 25kb ³
   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´
   ³ cdx_wdgl.zip  ³ Wild Girl - B5 GFX cont.³ 08/Jul/1997 ³ 28kb ³
   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´  
   ³ cdx_dlrm.zip  ³ Delirium 256ko intro  ³ 14/Jul/1997 ³   ³
 ú  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÙ
 ù
ÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--- - ú
 ù             
 
              ____  ____  ___ ___
 ú   úùùùùùùùùùùùùùùùùù/. . >ù|. . \ùù\ .\/ /ùùùùùùùùùùùùùùùùùú
     úùùùùùùùùùùùùùùùù|. . < | .<> > >. ./ùùùùùùùùùùùùùùùùùùú
 ú   úùùùùùùùùùùùùùùùùù\____> |____/ /__/\__\ùùùùùùùùùùùùùùùùùú
 ù
ÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--- - ú
 ù
 ú         
Go to top