pouët.net

Go to bottom

Regression by Yodel [web]                 in late 1994...
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 ÝÛßßßßßßÛßßßßßßßÛßßßßßßßßßßßßßßÛßßßßßßßßßßßßßÛÛßßßßßßßßßßßßßßÛßßßßßßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÞ
 ÝÛ   ß    Û   Û    Û   Û    Û   ßÜÜÜÜÜÜÜÛ   ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÞ
 ÝÛßßßßßßÛ    Û   Ûp  r Ûe  s Û e  n Û t  sÛßßßßßßßÛ   ÛßßßßßßßÛÞ
 ÝÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛÞ
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
            ...an astonishing piece of art...
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
  ÛÛÛÛ     ÛÛÛÛÛ
  ÛÛÛ      ÛÛÛÛ
  ÛÛÛÛ    ÛÛÛÛÛÛÛÛ
  ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ   ÚÄÄÄ¿    °°°°°°°   ²²²²²²²     ððð ðð
  ÛÛÛÛ     ÛÛÛ    ³   GGGGG °°° °°°  ²²²     º   ðððð ðð
  ÛÛÛÛ      ÛÛÛÛÛÛÛ ³   G   °°°°°°° Ûß ²²²²²  ÚÄ¿ º oOo ðð ðððð
  ÛÛÛÛ       ÛÛÛÛÛ ÃÄÄ  G GG °°° °°° Ûß ²²²²  ÀÄ¿ º O O ðð ððð
 ÛÛÛÛ        ÛÛÛÛ ³   G  G °°° °°° ßß  ²²²²²ÀÄÙ º øOø ðð  ðð
 ÛÛÛÛ       ÛÛÛÛ  ³   GGGGG °°° °°°   ²²²²²²²²
  ÛÛÛÛÛÛ     ÛÛÛÛ  ÀÄÄÄÄÙ       ²²²²²²²²²²²
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
             - a nostalgic look-back (tm)

Go to top