pouët.net

Go to bottom

imphobia #11 by Imphobia

  ßßÜÜ                             ÜÜÜ
 ÜÛÛÛÜÜßÛÜ                      Û     ÜÜÜßßÛÜ
ÛÛß   Ûß                      ÛÛ   ÜÛÛßßÛ ÛÜ
ßÛÛÜÜÜÜ ÜÛÛÛÛÜ  ÜÛÛÛÜ  Ü ÜÜÜÜ  ÜÜÜ        ÛÛ   ÛÛÜ  ÜÛß
 ßßßß ÛÛß  ßÛÛÛß ßÛÛ ÞÛÞÛÛßßÛÛÛÜ ÛÛßÜÛÛÜÜ     ÛÛ ÜÜÜ ßÛÛÛÛÛß ÜÛÛÛÜ
 ÜÛÛÜÞÛ    Û   ÛÛÞÛÛÛ   ßÛÛ ÛÛÛß ßÛÛÛ ÜÜÛÜÜ ÛÛÛÛßßÛÛÛÜ Ü ÛÛ ßÛÛ
  ÛÛÛÞÛÝ       ÛÛ ÛÛÝ   ÜÛÝ ÞÛÝ  ÛÛÞÛÛß ßßÛÜ ÛÛ   ßÛÝÛÛÛ Û   ÛÛ
 ÞÛÛÝ ÛÛÜ      ÜÛÝÞÛÛÜÜÜÛÛßß  ÛÛ  ÛÛÝÛÛ   ÛÝÛÝ   ÜÛ ÞÛÝ ÛÝ   ÛÝ
 ßÛÛ  ßÛÛÛÜÜ  ÜÜÛÛÛß ÛÛÜ    ÛÛÛ  ÛÛÛ ßÛÛÜÜÜÜÛßÞÛÜÜÜÛÛßß ÛÛ ÛÛßßßßÛÛ
      ßß   ßß  Ü   Ü   ß   ß   ßßß   ßßß    ß  ß  ßß
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÜÜß Ä ÄÄÄÄ Ä   Ä       Ä   Ä ÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄ


               . p r e s e n t s .


               Imphobia Issue #11
                    
             - Let's make things better! -
                              

 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú             ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

    The files included in IMPHOB11.ZIP should be as follows:
    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  
    imphob11.exe    Run this one to load the mag.
    data  .001    Data file
    data  .002    Data file
    data  .003    Data file
    data  .004    Data file
    nfo11  .dat    Data file
    nfodat .dat    Data file
    file_id .diz    File description for bbs's
    imphobia.nfo    This .nfo file
    imphobia.frm    Voting form for Imphobia #12
  
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú              ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

   ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ CREDITS FOR THIS PRODUCTION ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú             ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

        Organising, Main EditorúúúúúúúúúúúúúúúúúDarkness
        CodingúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúThe Wizard
        Graphics & DesignúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúP.L.
        Soundblaster RoutinesúúúúúúúThe Wizard & Numerus
        GUS ReplayúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúRobban/Cda
        Additional GUS Replay CodeúúúúúúúúúúúúThe Wizard
        Cover PictureúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúBenJ
        Background Tune 1úúúúúúúúúúúúúúThe Rew/Nostalgia
        Background Tune 2úúúúúúúúúúúNecros/Legend Design
        Background Tune 3úúúúúúúúúúúúúúúúúúEvelred/TLOTB
        Background Tune 4úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúScorpik/S!P
        
        Original Nfo_file logoúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúZed
        Original File_id.dizúúúúúúúúúúúúúúúúBeastie/ACiD

 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú              ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

   ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ HOW TO CONTACT US? ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú             ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

  úúúYou can contact us by mail: Darkness [Imphobia]
                 118 Av. Du Roi Soldat
                 1070 Bruxelles
                 BELGIUM

  úúúor by phone (only weekend): +32-(0)2-5240648
                 (Ask for Jeff - Darkness)

  úúúor by Data/IMPHOBIA WHQ:  GENESiS
                 +32-(0)2-2453498
                 10 Nodes Ringdown v34+

   Log in GENESiS using as handle : IMPHOBIA
              as password: IMPHOBIA
   to enter the special Imphobia conference.

  úúúor by internet E-Mailúúú Jeff Van Audenhove (Darkness/Imphobia)
                jeff.van.audenhove@infoboard.be
    
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú              ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

   ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ DISCLAIMER ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú             ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

    This material is *not* freeware. You are allowed to copy it 
    without restrictions for non-commercial use. No payment of any 
    kind may be charged for this product or any combination of
    products  or  services  including this product  without our 
    authorization and officially written license. Commercial use, 
    especially the industrial manufacturing on *any* data storage
    media and their distribution without our expressed permission is
    strictly prohibited. This program or the data files contained
    therein may not be altered or modified without our permission. You
    take full responsibility for the operation of this software and
    *any* consequences thereof. We, the creators, can not accept
    liability for damages or failures arising from the use of this
    software.

 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú              ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

  ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ Current Releases ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 º  [ RELEASE ]  ³ [ CATEGORY ] ³ [ DATE ] ³ [ ZIPNAME ]  ³ [ SIZE ] º
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 º           I m p h o b i a  R e l e a s e s           º
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 º Noname Intro   ³ Intro     ³ ??. ??? 91 ³ Noname .zip  ³  19k  º
 º Imphobia #1   ³ Diskmag    ³ 23. Feb 92 ³ Imphob#1.zip  ³ 142k  º
 º Imphobia #2   ³ Diskmag    ³ 18. Apr 92 ³ Imphob#2.zip  ³ 227k  º
 º Imphobia #3   ³ Diskmag    ³ 29. Jul 92 ³ Imphob#3.zip  ³ 307k  º
 º X-Mas Mix    ³ Module (MOD) ³ 23. Dec 92 ³ Imp_mix .zip  ³ 228k  º
 º Imphobia #4   ³ Diskmag    ³ 28. Dec 92 ³ Imphob#4.zip  ³ 376k  º
 º Imphobia #5   ³ Diskmag    ³ 03. Apr 93 ³ Imphob#5.zip  ³ 556K  º
 º Far From Earth  ³ Module (MOD) ³ 05. Jul 93 ³ Imp_far .zip  ³ 214k  º
 º Imphobia #6   ³ Diskmag    ³ 22. Aug 93 ³ Imphob#6.zip  ³ 466k  º
 º Imp6 -Bugfix-  ³ Bugfix    ³ 25. Aug 93 ³ Imph6fix.zip  ³  17k  º
 º Imphobia #7   ³ Diskmag    ³ 29. Dec 93 ³ Imphob#7.zip  ³ 989k  º
 º Strawbery    ³ Gfx      ³ 31. Dec 93 ³ Strawbry.zip  ³  24k  º
 º IC Wall     ³ Animation   ³ 27. May 94 ³ IC_wall .zip  ³ 277k  º
 º Imphobia #8   ³ Diskmag    ³ 14. Oct 94 ³ Imphob#8.zip  ³ 1139k  º
 º Imp8 -Bugfix-  ³ Bugfix    ³ 30. Oct 94 ³ Imp8fix .zip  ³  77k  º
 º Ambiance     ³ Module (MOD) ³ 30. Oct 94 ³ IC_ambia.zip  ³  69k  º
 º Infomaniak    ³ Demonstration ³ 06. Nov 94 ³ -Commercial-  ³ 650k  º
 º Imphobia #9   ³ Diskmag    ³ 11. Feb 95 ³ Imphob#9.zip  ³ 1442k  º
 º NHP WM's Mods 1 ³ Modules    ³ 03. Mar 95 ³ Wm_mods1.zip  ³ 1264K  º
 º NHP WM's Mods 2 ³ Modules    ³ 03. Mar 95 ³ Wm_mods2.zip  ³ 705K  º
 º Genesis Ads   ³ Intro     ³ 19. Mar 95 ³ Imp_gen!.zip  ³  54k  º
 º Cant f. the Funk ³ Module (S3M) ³ 30. Apr 95 ³ Impcfunk.zip  ³ 579k  º
 º Imphobia #10   ³ Diskmag    ³ 13. Jun 95 ³ Imphob10.zip  ³ 1451k  º
 º Genesis Ambience ³ Intro     ³ 20. Jul 95 ³ Imp_gena.zip  ³  27k  º
 º Wolf's Asm95 pic ³ Gfx      ³ 15. Aug 95 ³ Imp_wolf.zip  ³  78k  º
 º Wired'95 invit. ³ Invtro    ³ 08. Oct 95 ³ Impwir95.zip  ³ 375k  º
 º Imphobia #11   ³ Diskmag    ³ 24. Dec 95 ³ Imphob11.zip  ³ 1226k  º
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ
   ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ


   ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ GROUP GREETINGS ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú    (no order)    ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

     Impact Studios, Zuul Design,  Acme, Speed, Legend Design,
     Surprise! Productions, Cascada, Infiny, Psychosquads, Tfa,
     Triton, Majic 12, Doomsday Productions, Dust, Witan, Nooon,
     Gollum, CodeBlasters, Hemoroids, Admire, Hornet, Extreme,
     Xography, Tran, Anarchy, Bonzai, Sorcerers, Complex, Skull,
     DCE, Orange, Black Design, Frontline Design, Purge, Sonic, 
     Twilight Zone, Avalanche, Yodel, Subnormals, EMF, Silents, 
     Renaissance, New Age, Inertia, Extreme, Grif, Absolute! Pc, 
     The Black Rain, @, Titanic,TET, ACiD,iCE, KLF,KFMF, Iguana, 
     Cybernetic Dreams, Flash Prod., Mental Design, Nostalgia, 
     Prime, Logic Design, Epical, Hypnosis, Scoopex, Isch Crew, 
     Sirius Cyb., Crypton, Capacala, Core, Exalt, Arkham, Deus, 
     Diffusion, Distorsion, TFL-TDV, Hypernova, The Natives, 
     React, $pa, Future Crew, Virtual Visions, Antares, Phantom 
     Design, Adrar Design, X-Ess, Pure, Valhalla, Live, Amable, 
     Proxima, Inferiors, Realm, Hirmu, Domi*nation, Fascination,
     Neutron, Massive, Pure Resistance, Reality, Cosmopoliz, 
     SuccesS, Tlotb, Purple, Weird Magic.

 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú              ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

   ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ PERSONAL GREETINGS ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú             ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

   Darkness personal greetings are going to : Walken, Sigfrid & Claws
   (Impact Studios), Pfusuus & Ron (Psd), Zodiak (Cda), Erik, Thomas,
   Reebok, Unreal, Chicken & Silent Mode (Surprise! Production), Hell-
   raiser, Robban & Mirage (Cascada Vr), Kroc, LCA & Gandalf (Infiny),
   Alex, Bart & Jendrik (Witan), Zeb (Zuul DesING), Aap, Vic & Laser-
   dance (Acme), Shadowman (Codeblasters), The Rew (NTG), Nothingface
   & Samsman (Ground Zero) , Patte & Stephan (Xography) , Black Label,
   Double C, DGM & the other coder (Hemoroids), Brian (legend design),
   Access & Csurfer (Antares) [Lets make an even better party together
   next year!], Stone & Tyrone (Dust), Kapsu (Epical), Leviathan, MPS
   (Extreme), Ohara, Doom, Fear (@), Zebig (Speed), Ukko, Syntax Error
   Tikal, Zeb, Jobbo,... (Zuul DesINg!), Loot (Triton), The Hit Man,
   Holy Water, Tasmaniac, Sharp & Hannibal Lecter (ACiD), The Bogeyman
   (Twilight Zone), Daredevil, Ryan Cramer & CCCatch (RNS), Ghor (Isch
   Crew), Snowman & Dan Wright (Hornet), CP, Barti & Karl (Nooon),
   John Smith (Advanced Gravis), Felix (React), Spinal, Slash, Moebius
   (Subnormals),  Dush (React), Jcab, Jare and Captain Bit (Iguana),
   RŽd-„d (Purge), Faramir , Cyberdancer (Phantom Design) , MacGarret
   & Madflight (Genesis bbs), Killer Pc (Distortion), Tone & Doc. Bobo
   (Cybernetic Dreams), Scorpio (Sorcerers), Royal (T.E.T.), Ruskin &
   Runaway Train (The Cellar), Mike Phillips, Sida, D.D.T (Accession),
   Pallbearer (ToxicZombies), Disperin (Admire), Taskmaster (Gollum),
   Sleeping Dog (The Natives), Mr.Logic (Weird Magic), Mikee (X-Ess),
   Alexel (Dst), Bismark, Type One & Fred (Tfl/Tdv), Calvin (Proxima), 
   Zeejay (Domi*Nation), Dennis Courtis, Necros (Legend Design), Nix &
   Contagion (Massive), Doc. Bobo, Fortune (Fascination),  Pyromaniac
   (Pure Resistance), Distance (Orange), Rogue (Reality), Latch Zero 
   (Cosmopoliz), Fingertip (Positron), Amber (Neutron), Tim (SuccesS),
   all the Imphobia sysops worldwide,all the users at GENESiS BBS, all 
   my friends on IRC#coders (when available), all diskmags editors and 
   all others I might have forgotten and of course greetings to *YOU*.        Friendschip rules!
   [.Thanks you all for contributing in the making of a better scene.]
   
   P.L. personal greetings are going to.....: Zebig/Speed, Sigfrid &
   Walken/Impact Studios, Ukko/Zuul Desing, Kroc, Zeb & Barti/Infiny,
   Felix/React, Aap/Acme, MacGarret & Madflight/Genesis, Zodiak/Cda,
   Pfusuus/Psychosquad and a big hello to all other good pc gfx 
   artists :  Rack (Majic12), Peachy & Fade One (Masque), Maestro & 
   J.O.E. (Surprise! Productions), Tyrone (Dust), Nik (E.M.F.),  Suny 
   (Speed & Impact Studios), O'Hara (@), Alex (Movement)...

   The Wizard's Personal greetings: Scorpio, Ghost & Yahn, Magic Fred, 
   Blaze Runner, Bismarck( DistO(bsolete!)), Type One, Walken, Zodiak, 
   all cool boyz on IRC, Missel. To all of you who think that Internet 
   is now the target of human debility and must be defended.

   Numerus personal greetings: Karl, Barti (Nooon), Zodiak (Cascada!),
   Vogue (Triton), Chicken & Reebok (S!P), Pfusuus (Psd), Stone (Dust)

   Sam personal greetings are going to: Sky, Pitbull, Brian, Avatar,
   Alpha / Legend Design; Stone, Vioon, B-Man, Tyrone / DUST; r0k,
   .max, Baudbandit / KLF; Peachy, Fuzzel / Masque; Patte, Cekay, Sky 
   / Xography; Pfusuus, Skylark / Psychosquad; Walken / Impact Studios
   Zodiak / Cascada; Barti! / NoooN; BigJim, Sandman / Valhalla; Zeb,
   Ukko, Tikal, Syntax Error / Zuul Desing; Gandalf, Kroc, LCA /Infiny
   Zebig, Suny, Performer, Exel / Speed; Aap, Vic, others / Acme; The 
   Rew / Nostalgia; Unreal / S!P; Andy, Nightmare, Cougar/Anarchy Ger.
   Equinox / UPG;  Landru, rest... / Amable; Fireworker, NopeDope / 
   United Artists; $volkraq, Gredon / Gollum; Maxwood / Majic 12; Trap 
   / Bonzai;  Royal / The European Technology;  Rogue / Reality; 
   Tasmaniac / ACiD / Pure; Blue Adonis /Traxx; Jazz, xXx, Drf, Melkor 
   / Haujobb; Mikki, Kapsu / Epical; Fat Morgan, DGT / Deus; Sleeping 
   Dog / Natives; JD / Implant; Eagle, Jinx!, others / The Coexistence
   Joker, AEG, Mike D. / Chalice; Lightshow, others. / Eclipse; Cygnus 
   X; Snowman / Hornet..; All guys in TFL-TDV, like Magic Fred and so 
   on.. :); All people who think they should've deserved some greets..

   Nemesis personal greetings are going to: Medicus (KeenLikeFrogs) ,
   Alexel (Distorsion)  ,  Bisounours (Arsenic) , ECS , Idaho ,
   Climax (Amable) , Aap (Acme) , Gandalf & Moog (Infiny) , Eclipse ,
   Sigfrid & Max (Impact Studios) , Pollux , Eureka & Skill (Lego
   System) , Remdy (Arkham) , Miguel (Jff) , Andy & Peak (Anarchy) ,
   Unreal & Erik Pojar (Surprise ! Productions) , Ric the Lizard , Bdx 
   , the Purple "Contrast" Mag editors , the "Yahoo" mag editors ,
   6809e & Rac (Contact PC mag) , The Bop & RŽd-„d (Purge) , Michael
   Schwendt (Sidplay) , John Smith (Advanced Gravis) , Guen (RealTech)
   , DGM (Hemoroids) , Doc Bobo & Tone (Cybernetic Dreams)  , Jasper 
   (Substance) , Akira (S!P / Substance) , Jmagic & Jugi (Complex) ,
   Thorin  (Melon Dezign) ,  JD (Implant) , Taskmaster (Gollum) ,
   and all my other friends and enemies (you know who you are!)......
   *********þ A special encouragement to all French groups! þ*********

 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú              ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ


   ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ Imphobia Boards ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 º   [ BOARD NAME ]  ³ [ NUMBER ]  ³  [ SYSOP ]  ³ [ #NODES & INFO ] º
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 º          M  a  i  n   B  o  a  r  d  s         º
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 º G E N E S i S (!)... ³ +32-2-245-3498 ³ Mad, McGarret. ³ 8 ³ WORLD HQ..... º
 º           ³ (Hst Vf 28.8K) ³ & Darkness.... ³ - ³ ............. º
 º The Cellar.......... ³ (401) 739-2946 ³ Ruskin........ ³ 3 ³ US HQ........ º
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 º        H  e  a  d  q  u  a  r  t  e  r  s        º
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 º Dead Zone      ³ +43-316-426127 ³ Hurricane..... ³ 2 ³ AUSTRIAN...HQ º
 º Carrier Of Belief... ³ +32-50-340-428 ³ Dr. Shinto.... ³ 1 ³ BELGIAN....HQ º
 º Perpetual Motion.... ³ (416) 267-6139 ³ Swindler...... ³ 1 ³ CANADIAN...HQ º
 º Eclipse............. ³ +385-51-242472 ³ Goon.......... ³ 1 ³ CROATIAN...HQ º
 º Kilroy.............. ³ +45-45-833-298 ³ Party Crasher. ³ 1 ³ DANISH.....HQ º
 º Planet Earth........ ³ +31-20-6995913 ³ Aap........... ³ 1 ³ DUTCH......HQ º
 º Triplex............. ³ +358-0-5062277 ³ Royal......... ³ 2 ³ FINNISH....HQ º
 º A . C . E .......... ³ +33-1-45887548 ³ Gandalf....... ³ 4 ³ FRENCH.....HQ º
 º Golden Image........ ³ +49-6039-45756 ³ Brian......... ³ 3 ³ GERMAN....1HQ º
 º The Firm............ ³ +49-40-6482146 ³ Doc Bobo...... ³ 1 ³ GERMAN....2HQ º
 º Megaverse........... ³ +30-HAS-CLOSED ³ DGT........... ³ 1 ³ GREEK......HQ º
 º Dune II............. ³ +36-62-341-850 ³ Cyberdanc.&Atx ³ 1 ³ HUNGARIAN..HQ º
 º Atari Blues......... ³ +972-9-984-193 ³ Cooly......... ³ 1 ³ ISRAELISH..HQ º
 º Side Effect......... ³ +39-75-5724644 ³ Killer Loop... ³ 1 ³ ITALIAN....HQ º
 º Sidewalk Caf‚....... ³ +47-HAS-CLOSED ³ Twin Killer... ³ 1 ³ NORVEGIAN..HQ º
 º Lost In Time........ ³ +7-095-9526570 ³ Steelrat...... ³ 1 ³ RUSSIAN....HQ º
 º Blastersound........ ³ +34-58-293-583 ³ Mikel......... ³ 1 ³ SPANISH....HQ º
 º A Touch of Eternity. ³ +46-18-240-037 ³ Drain......... ³ 1 ³ SWEDISH...1HQ º
 º The Portal.......... ³ +46-26-196-363 ³ Coyote........ ³ 2 ³ SWEDISH...2HQ º
 º Underworld.......... ³ +41-22-7769331 ³ Synoptic...... ³ 1 ³ SWISS......HQ º
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 º        D  i  s  t  r  i  b  u  t  i  o  n        º
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 º Neo Tokyo........... ³ +32-50-620-112 ³ Tasmaniac..... ³ 2 ³ BELGIAN..SITE º
 º Einstein............ ³ +32-3-385-1594 ³ Sleeping Dog.. ³ 1 ³ BELGIAN..SITE º
 º Infinite Dreams..... ³ (604) 733-6432 ³ Norman Yen.... ³ 1 ³ CANADIAN.SITE º
 º Downstairs.......... ³ +45-98-188-132 ³ Ztell......... ³ 1 ³ DANISH...SITE º
 º Zero Level.......... ³ +39-6-8109-934 ³ The Mouse..... ³ 1 ³ ITALIAN..SITE º
 º Dracker #1.......... ³ +34-3-385-3393 ³ Gvyt.......... ³ 2 ³ SPANISH..SITE º
 º Dracker #2.......... ³ +34-3-466-1604 ³ Gvyt.......... ³ 2 ³ SPANISH..SITE º
 º End Of Time......... ³ (803) 855-0783 ³ Holy Water&Hit ³ 1 ³ U.S.A....SITE º
 º The Dragon's Hoard.. ³ (203) 292-6211 ³ Dragonmaster.. ³ 1 ³ U.S.A....SITE º
 º The Phunk Palace.... ³ (408) 246-0281 ³ Hannibal Lect. ³ 1 ³ U.S.A....SITE º
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 º  We are still looking for affilates in countries WHICH WE DO NOT  º
 º  ALREADY COVER. If you have a BBS in a country which is not on the  º
 º  list above and want to become an Imphobia Headquarter, contact  º
 º  Darkness at the adress above or mail him in one of our WHQ Genesis  º
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ· 
 º            Call those cool FTP sites:            º
 º                                     º
 º          ftp.cdrom.com [maintained by Hornet]          º
 º     Scene stuff is located under the /pub/demos directory      º
 º                                     º
 º               ftp.arosnet.se               º
 º   [maintained by Zodiak/Cascada, Gandalf/Infiny and Lemming/Orange]  º
 º        Scene stuff is located under /demo directory        º
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ
   ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ


              EVERYBODY IS A STRANGER
                ALMOST EVERYWHERE

                - KILL RACISM -

 
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú              ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 º  Don't forget to fill out the voting form for the Imphobia 12 charts!  º
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ
Go to top