pouët.net

Go to bottom

255b Plasma by Tyler Durden

ÖÄ[Tyler Durden]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[2003]Ä·
ºÛßÝß ÛßÝÛß ÛßÛßÝÛßÝ ß ÛßÝßÛ ÛßÝÛßݺ
ºÛÜÝÛ ÛÜÝÛÜ Û Û ÝÛÜÝ Û Û Ý Û Û Û Ýº
ºÜ ÛÜÝÜ ÝÜÞ Ü Û ÝÜ Ý Û Ü Ý Ü Ü ÜÜݺ
ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[Information]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
º    Hi there :) This is my    º
º   first 256b intro release   º
º  (and also first intro at all)  º
º    So please don't bite me   º
º   if something is wrong :)   º
º I'll be happy about any feedback, º
º    so don't be lazy and     º
º    write me something...    º
ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[Greetings to...]ÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
º      Broken Sword      º
º    "His own girl" Vika :)    º
º and also to my stupid group AS-001 º
ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[Contacts]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
º   email: tylerdurden@nm.ru    º
º  site: www.tylerdurden.nm.ru   º
ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[See ya...]Ľ
Go to top