pouët.net

Go to bottom

Intel Outside 1998 results

	Czeôê wszystkim, tu The Generat na ôwierzo z Intela 5. Zaraz podam
wyniki wszystkich konkursów ale najpierw chciaîbym przesîaê parë wyjaônieï,
podziëkowaï i fucków. Staraliômy sië zrobiê party dla Was, myôlë, ûe nie
byîo úle, kompa na czas, wysoki poziom prac Amigowców, animacje 3D, parë
orginalnych filmów z 3D. Zrobiliômy parë wywiadzików i mniej wiëcej
oceniono nas na 4. Bylo prawie 400 osób, byî luz, zero baîaganu, ûadnych
wyskoków, miîo i spokojnie. Moûe za spokojnie ( teû przez ochronë ) ale w
Stodole ostatnimi czasy zawitaî trzy razy prokurato ( raz z powodu
morderstwa ) i to wzmogîo wszelkie kontrole i niedogodnoôci ze strony
ochrony. Z drugiej jednak strony, byîo spokojnie i nie trzeba byîo sie
martwiê tîuczonym szkîem czy latajâcymi krzesîami. Jedni twierdzâ, ûe
ochrona byîa kijowa inni, ûe moûna sië z nimi byîo dogadaê. Kij z tym.
Produkcje byîy cool, jakoôê muzyk, ôliczne grafiki, niesamowity power
maszyn oômio bitowych i oczywiôcie mocne dema amigowe to niezîy dorobek jak
na takâ maîâ iloôê osób. Fajnie, ûe wyeliminowaliômy wszystkie ( 2 dema i 3
intra ) pecetowe. Ûadne dobrze nie chodziîo,lub wogóle nie dziaîaîo.
Olaliômy kloniarzy z góry i zrobiliômy prawdziwy Intel Outside. W zwiâzku z
tym prosiîbym o nie sîuchanie wypowiedzi kloniarzy pokroju Easy Ridera na
sieci, dla których dobra zabawa to "picie, fun compoty, ôpiewy, libacje".
Ûaden kloniarz z prawdziwego zdarzenia ( czyli kloniarz a nie ktoô kto
pracuje na pc z koniecznoôci ) nie powie nic dobrego o party na którym
zrównano z bîotem ( ale tam ich miejsce ) jego pudlo z p2 300mhz.
Sîuchajcie zatem rzetelnych :)))) recenzji Amigowców, którzy byli na IO5.

	Chciaîem podziëkowaê od razu wszystkim , którzy wystawili prace na party
a  w  szczególnoôci  grupom piszâcym na 8-bitowce. Ludzie jesteôcie
niesamowici, podziwiamy was za to co robicie i za to, ûe sië wam chce.

	Podziwiamy kloniarzy ( z wyjâtkami ) za debilizm, brak wstydu i poczucia
rzeczywistoôci. Jedno ( z dwóch ) nadajâce sië do obejrzenia demo zostaîo
wycofane z konkursu przy takim poziomie konkurencji. I bardzo dobrze, gdzie
indziej sië nie zmarnuje.

	Wyraúnie podniosîa sië poprzeczka VHS-ów, ludzie przekroczyli próg Scali
i zajëli sië profesjonalnym monataûem i grafikâ 3D. Aû miîo popatrzeê.
Pîytke z wszystkimi video demami jako AVI lub mpeg video wrzucimy na sieê i
podeôlemy paru swapperom. Caîy soft dostaî sie na Plukwe i od razu pîytki
dostali ludkowie, którzy to szybko rozspreadujâ. Dla muzyków dodatkowo byîy
wypalone pîytki audio.

	Nagrody. Poniewaû z kasâ zostaliômy bardzo do tyîu postanowiliômy zrobiê
tak, ûe pierwsze miejsca byîy wysoko promowane a reszta dostaîa orginalny
soft. I tu dziëki dla chîopaków od Digi Boostera i Scene Explorera. Power
piec jaki miaî byê to byî, plotki zostaîy rozwiane w trakcie party. Wyszîo
tylko na wierzch lamerstwo "elitarnych scenowców" rozpowiadajâcych taki
badziew. Za pierwsze music compo byîa A1200 a pierwszâ grafikë tabliczka
graficzna A4. Tutaj podziekowania dla firm Amigo i Eureka, które te nagrody
zasponsorowaîy.

	Dlaczego party byîo krótkie. Wedîug nas nie ma sensu robiê party trzy
dniowego na przykîad poniewaû, jest to mëczâce dla organizatorów ( no chyba
ûe sië nic nie robi ), dla ludzi i na takâ imprezë trzeba wyîoûyc podwójnâ
kasë. A z reguîy wiadomo, ûe po kompotach i tak juû wiëkszoôê ludzi ucieka
z party, zostajâ zainteresowanie i niedobitki, które albo jeszcze ôpiâ,
albo czekajâ na autobus. Oceïcie sami czy ta doba na Intelu byîa stracona
czy warto byîo przyjechaê i to obejrzeê, bez ciâgnâcych sie godzinami
przerw z pustym big screenem.

	Apropos bigscreenu - rzutnik i ekran miaîy super jakoôê, jak ktoô w
okolicach Wawy bëdzie robiî party niech mailuje do mnie po namiary. Jest
tanio i high quality. Rzutnik miaî wejôcie 31khz i cinch, czego wiëcej
trzeba. A firma która sië tym zajmuje jest rzetelna i robi wszystko od rëki
a wybór modeli jest taki, ûe moûna by byîo i koncert Stonseów obstawiê.

	"Serdeczne" fucki dla wszystkich tych co odbili identy na xero. 15 osób
wyîapaîa  ochrona.  Przy  okazji  dla  innych organizatorówparties ,
sprawdzajcie  gruboôê  i  fakture papieru, niestety kaûdorazowo przy
wchodzeniu gostka na party. Musi sië tym zajâê ochrona. Inaczej moûecie
sië zdziwiê.

	Special message for Azzaro. Miaîeô zostaê wywalony z Intela za twojâ
"scenowâ" dziaîalnoôê ( maile i takie inne ), dotarîo to do nas od razu ale
stwierdziliômy, ûe jesteômy ponad to. Twój wybór. Mam tylko nadzieje, ûe
intro na Quasta to nie ty wypuôciîeô bo byîbyô zerem w tym momencie.

Oke pora na telesfora. Czyli wyniki :

	Amiga Demo

	1. Floppy
	2. Venus Art
	3. Venture

	Amiga Intro

	1. Dive
	2. Phase Truce
	3. Joker

	Music

	1. Wierza - Born
	2. X-Ceed - Passing Time
	3. XTD - Daz 2 Awakening

	GFX

	1. Demon Box / Muffler
	2. Underwater Flave / MADD
	3. Shoespeed / Modern

	8 bit !!!!!!!!!!!

	1 Stinger
	2. Beat Busters
	3. Tengu

	VHS Demo

	1. Animal / Union
	2. Pic / Union
	3. demo Plastic

	Sorki za to, ûe xywki sâ pomieszane z tytuîami i grupami ale nie mam
wszystkiego w domu a raport jest hot. Poprawki naniosâ dziennikarze i
sieciowcy.

C U ALL, do nastëpnego party.
@BEGIN_FILE_ID.DIZ  _____  _____    ____  __  _____
 _\___ \_ _\___ \_ ___|__ / .° (_ _\  \_
_/  `/  Y _____ Y ___/ Y \_/ Y ____  \
\_  _  _/ `-'  | `-'  |   | `-'  /
 (---)____\-.______|-.______|-.___|-.______)
.a. .C. .T. .I. .V. .e.   .b. .B. .s.
+4858-6216107 wORKs oN A3k wITh 604@233/060
____________________________________________
       .p.r.e.s.e.n.t.s.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
       Intel OutSide V
100% Correct Results From Party In Warsow!
@END_FILE_ID.DIZ
Go to top