pouët.net

Go to bottom

Cracktro by Class

          ³°ÛÛÛÛÛÛ
  ³°ÛÛßÛßßß ß   ³±ÛÛÛÛÛÛ   ß ßß²ÛÛÛÛÛ ³²ÛÛÛÛÛßß ß   ³²ÛÛÛÛÛßß ß
 . ³±ÛÛÛÛÛ ³²ÛÛÛÛÛß³²ÛÛÛÛÛÛ ³°ÛÛßÛßßß²ÛÛÛÛÛ  ßßßßßßß²ÛÛÛÛÛ  ßßßßßßß²ÛÛÛÛÛ  .
 . ³²ÛÛÛÛÛ ³²ÛÛÛÛÛ ³²ÛÛÛÛÛÛ ³±ÛÛÛÛÛ ³²ÛÛÛÛÛ ³°ÛÛÛÛÛ ³²ÛÛÛÛÛ ³°ÛÛÛÛÛ ³²ÛÛÛÛÛ  .
 : ³²ÛÛÛÛÛ ³²ÛÛÛÛÛ ³²ÛÛÛÛÛÛ ³²ÛÛÛÛÛ ³²ÛÛÛÛÛ ³±ÛÛÛÛÛ ³²ÛÛÛÛÛ ³±ÛÛÛÛÛ ³²ÛÛÛÛÛ  :
 | ³²ÛÛÛÛÛÜܲÛÛÛÛÛ ³²ÛÛÛÛÛÛܳ²ÛÛÛÛÛÜܲÛÛÛÛÛܳ²ÛÛÜÛÜÜܲÛÛÛÛÛܳ²ÛÛÜÛÜÜܲÛÛÛÛÛÜ |
 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄúÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄúÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄúÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄúÄa!bÄÄÙ
               [ P r e s e n t s ]

                CRACKTRO (c) CLASS
 ú Ä -ú-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--úÄ Ä ú
  Released  : February 21st, 2004     : Game Type : -
  Protection : -              : # of Disks : 1 * 2.88mb
 ú Ä -ú-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--úÄ Ä ú
              [ G a m e  N o t e s ]

 Here is a small cracktro we never used (yet) so we hope you'll enjoy it at
 the Synthesis Party 4 !
 
 Code : Moonlord
 Zik : Zalza

 ú Ä -ú-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--úÄ Ä ú
               [ G r e e t i n g s ] 

  BACKLASH, FAiRLiGHT, KALiSTO, ECHELON, TFL, AGS, MODE 7, MOJiTO, GENESiS
  
 ú Ä -ú-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--úÄ Ä ú
 
Go to top