pouët.net

Go to bottom

AAA ZX Spectrum demo compo 2010 results

Demo

01. (13) 1455 Latrax Minus - Mellona & Rob F.
02. (5) 1348 Scroller - Demarche
03. (2) 1170 Animations - Halloween group
04. (19) 1049 Nice day for fishing - moroz1999 & Vassa
05. (4) 1042 Black-White Demo - VNN
06. (9) 1025 Anal Funk for Silly Punk - TOGYAF
07. (1) 925 Gift 4 All - GM BIT
08. (11) 918 E-Demo SAA Music - Mick 
09. (12) 777 Yolk'10 - Debris
10. (20) 767 DotsElka - Destr
11. (6) 739 Gift 4 Blade'17 - Triumph
12. (18) 737 ZnakoStrochnik - Andrew Zhiglov
13. (16) 687 AAA-Party - Anonimous
14. (15) 670 Z80 Megademo - Triumph
15. (7) 582 Time of Night - Night Software
16. (3) 552 Democode - AER
17. (8) 523 ZX Keeper - Shadowsshot
18. (14) 476 MK Beeper - AER
19. (10) 471 Duragon - AER
20. (17) 430 Video Car - AER

Graphics

01. (27) 1533 The Red Bandana - Piesiu
02. (31) 1492 Winter - Samuil Bonza
03. (14) 1470 My Jeep ZJ - Trixs
04. (30) 1388 Sakr-el-bahr - Dimidrol
05. (7) 1372 Otkrovenie - Vassa
06. (21) 1352 Inked - Siril
07. (23) 1328 Robocop4 - Ivan Horn
08. (11) 1095 ÿ.ê.â.ê.è.ç.í.è.ô. - Wizard
09. (1) 1009 Attak - GM BIT
10. (5) 955 Bobby - Matisha
11. (15) 921 Ohayo-Gozaimasu - Restorer
12. (28) 919 Sovaukla - Shadowsshot
13. (22) 913 Litlling - Shadowsshot
14. (42) 898 Vinni - Mick
15. (18) 889 Legasy - CraftsmanTRY
16. (37) 847 Kaiserin - Juan Gimenez feat. RetroX
17. (39) 833 Pleasureville - Scalesmann
18. (2) 823 Lmo-das-vira - Roclsk
19. (41) 808 Seashore - Scalesmann
20. (20) 794 Drachead - Shadowsshot
21. (3) 791 zhaba.W - Äîáðûé Êîò
22. (13) 773 Dope fish - Shadowsshot
23. (24) 756 Dirty-City - Restorer
24. (36) 717 Gummibar - Mick
25. (43) 709 What i've done - Scalesmann
26. (10) 685 Emoboy - Factor6
27. (33) 664 Eremit - Juan Gimenez feat. RetroX
28. (26) 656 Hobat ek - MKillah
29. (17) 640 Likeit - GM BIT
30. (38) 578 Making statistic - Scalesmann
31. (12) 546 5 - AER
32. (16) 538 Roboty - MKillah
33. (4) 521 1 - AER
34. (8) 493 3 - AER
35. (44) 490 ZX Castle 3d - ZXThetics
36. (32) 486 Don't drink daddy - DMan
37. (9) 479 Ein - Eugeny7
38. (25) 468 2 - AER
39. (29) 378 Srakushka - Unbeliåver
40. (6) 373 Fuuuuu - Alex Clap
41. (19) 364 4 - AER
42. (34) 192 Boys - Bugaga
43. (35) 184 Candy - Bugaga
44. (40) 181 Sandra - Bugaga


Music

01. (14) 1007 Ksy in love - Splinter
02. (10) 1001 Star Dust - Gibson
03. (1) 911 Kaminari - Yerzmyey
04. (17) 898 Cometday - Yerzmyey
05. (4) 865 Oldfag - Alexander Astafiew
06. (25) 833 Minimod2 - Husman 
07. (13) 829 Popcorn - Husman
08. (5) 825 Love is gonna save us - Alex Clap 
09. (6) 824 Still speeding - Scalesmann
10. (23) 815 Minimod6 - Husman
11. (16) 786 MS-TGGS - Biozoom
12. (27) 786 Minimod1 - Husman
13. (9) 793 Pops-Shmops - Liquid Sky 
14. (24) 780 Southern sun - Alex Clap
15. (19) 774 Faster - Robus
16. (15) 768 Promise - Alex Clap
17. (2) 766 Oldschool syndrome - Scalesmann
18. (7) 755 Minimod7 - Husman
19. (21) 728 Bubbles in my mind - Scalesmann
20. (18) 713 Apologize2 - Alex Clap
21. (8) 705 Madness - Byteman
22. (28) 692 Minimod4 - Husman
23. (26) 689 Mope - Nvitia
24. (12) 648 Vox clamantis in deserto - Scalesmann
25. (20) 501 Something wrong - Byteman
26. (22) 463 Maddog - AER
27. (3) 400 Alien - AER
28. (11) 374 Tatu - Hujkem

-------------------------------------------------------

212. Harushima (ñïá)
211. crisis (netherlands)
210. Destr (Ðîññèÿ/Ïèòêÿðàíòà)
209. TmK/Alexandr (Ðîññèÿ/Äçåðæèíñê)
208. _ (ñïá)
207. Áàñü (ñïá)
206. Braiwy (ñïá)
205. honest (ñïá)
204. Voidoid (ñïá)
203. AlexAtra (ñïá)
202. SKcorp (ñïá)
201. piroxilin (Ìîñêâà)
200. Nika (ñïá)
199. JT137 / Äåíèñ Áàñìàíîâ (Ðîññèÿ / Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
198. Black_Cat/Valery Tkachuck (RU/SPb)
197. Kuran & Riddle (ñïá)
196. Venom/Âëàäèìèð (Óêðàèíà/Ëüâîâ)
195. BYTEMAN (Áóëüáîíèÿ/Ìèíñê)
194. Gasman / Matt Westcott (UK / Oxford)
193. X (ñïá)
192. ìóõà (ñïá)
191. kit1980 (Óêðàèíà)
190. newart (superb city [spb])
189. Luca/FIRE (Italy)
188. Stingrey / Äìèòðèé Ãëóøêîâ (Ðîññèÿ / Ãëàçîâ)
187. John North (Ðîññèÿ/Èæåâñê)
186. Îëåã Îðèäæèí (ÑÏá)
185. Êèðëèàí / Àëåêñåé (Ìîñêâà)
184. erque^8b (denmark/europe)
183. d!RT!E/mo
182. Òàòüÿíà (Ñïá)
181. Àëåêñàíäð Ð. (Ðîññèÿ, Ïåòåðáóðã)
180. C-jeff/Brainstorm (Yoshkar-Ola)
179. jack7277 (NN)
178. vitaminC (Ðîññèÿ)
177. kalms (sweden)
176. Diver (Perm/Russia)
175. alex (nyc)
174. dman_pcb (Ðîññèÿ/Êîâðîâ)
173. Rindex/Äåíèñ (Ðîññèÿ/Õèìêè, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü)
172. loki (ÐÔ)
171. Den/Äåíèñ (Ðîññèÿ/Èðêóòñê)
170. phant0m (Ðîññèÿ/Îðåë)
169. mono (pl)
168. razer (Ðîññèÿ/Ðîññîøü)
167. baloven (Îðåë)
166. red_ogurez (Russia)
165. esperanta (estonia)
164. lzb^j77 (Russia, Tomsk)
163. sq (glazov, EMULATE_SU)
162. Maxidrom (Éîøêàð-Îëà)
161. STS (USSR/Moscow)
160. gorgh (Poland/Wyszk)
159. Alex Clap (Russia/Barnaul)
158. loser Äìèòðèé (Ðîññèÿ ×åðíîãîðñê)
157. unbeliever (Russia/Samara)
156. Lethargeek (Âîðîíåæ)
155. mad-crushers / Ãðèãîðèé ×àëåíêî (Latvia / Riga)
154. Äåíèñ Êîçëîâ (Ìîñêâà)
153. Activator_Reflection/Ñòàíèñëàâ (Óêðàèíà/Õàðüêîâ)
152. Protom (Lithuania)
151. karobuko (Poland/Krak)
150. andys (Poland)
149. andy_fer (Russia/Cheboksary city)
148. Striker / Andrey Baglay (Belarus / Minsk)
147. rajdee/Ðóñëàí (Óêðàèíà/Ñèìôåðîïîëü)
146. innuendo (Warsaw)
145. hippiman (Ðîññèÿ / Ðîñòîâ-íà-Äîíó)
144. PheeL (Moscow)
143. axl (Russia/Chelyabinsk)
142. Oscar (Russia/Israel)
141. Ìàêàðîâ Ñåðãåé (Ðîññèÿ/Èæåâñê)
140. Åâãåíèé Ëî÷ìàêîâ (Netherlands/Amsterdam)
139. Enigmatic/Ëåõà (Óêðàèíà/Àíòðàöèò)
138. Nitro/Black Sun (Jabol Dolny/Poland)
137. Èâàí (Äîíåöê)
136. Biga (Ðîññèÿ)
135. goodboy/SGteam (russia/moscow)
134. Iron lord (Russia)
133. aef (salz)
132. Optimus/Michael Kargas (Greece/Thessaloniki)
131. sables (Ìîñêâà)
130. Groove/JS/TNL (Äìèòðèé) (Ðîññèÿ/Óëüÿíîâñê)
129. Leon (Ðîññèÿ Êèðîâ)
128. kgmcneil (Canada)
127. Àëåêñàíäð (Ìûòèùè)
126. Vassa (Tallinn, Estonia)
125. nq/skrju (krasnodar)
124. Þäæèí (Áåëàðóñü/Ìèíñê)
123. Ralf (Poland)
122. ace210/Àíäðåé Æèãëîâ (Ðîññèÿ/Ìûòèùè)
121. fk0 (St. Petersburg)
120. luzanov (Øåíêóðñê/Ðîññèÿ)
119. Êîíîïêèí Èëþøà (Æåëåçíîäîðîæíûé/Ìîñêâà)
118. Felix\Îëåã (ÐÔ\Êèðîâ)
117. breeze/fishbone crew (Belarus)
116. Mark Konichev (Dallas/USA)
115. crayfish (Russia/Penza)
114. daddy karlo (Ðîññèÿ / ×åðêåññê)
113. videoface/Ranko (Serbia/Belgrade)
112. AndTorp (Ðîññèÿ/Ïåòåðáóðã)
111. Syntal/Þðèé (Ðîññèÿ/Âîëãîãðàä)
110. Honza117 (Cesky Tesin, Czech Republic)
109. ejkot (Êîòëàñ)
108. KASik-KACuk/Sinclair Club (Âîðîíåæ/Ðîññèÿ)
107. Ishma (Belarus/Vitebsk)
106. DC PAK (Poland)
105. Laser (UK)
104. zxthetics (UK, Oxford)
103. molodcov_alex (SPb)
102. Djoni (Ðîññèÿ/Íîâîñèáèðñê)
101. Ñêàíäàëèñò è Äðóãîçàâð/Àëåêñåé (Ðîññèÿ/Òîëüÿòòè)
100. Allin (ÐàññÅÿ)
99. Cds (Moscow)
98. papuas (Russia,Orsk)
97. Jaan/PhT (Estonia, Tallinn)
96. lvd.dlcorp.nedopc.com (russland/moskau)
95. crazy_bender/ex-Placebo (kovrov)
94. Higgins (St. Petersburg)
93. abelenki (Russia, Perm)
92. z00m^TCG (Slovakia, Bratislava)
91. eYeQ / organism & bear (Ðîññèÿ / Äçåðæèíñê)
90. stano2000 (Slovakia/Bratislava)
89. Cj Splinter (Íèæíèé Òàãèë)
88. psndcj//tbk (Perm, mother Russia)
87. Flower/Anna Andreevskaya (Russia/Liski)
86. Shadowsshot (Êèðîâîãðàä)
85. albion (Óêðàèíà/Äíåïðîïåòðîâñê)
84. Vitamin/CAIG (Ðîññèÿ)
83. james howard (Birmingham/England)
82. Will_B/Will Blaik (England/London)
81. Vovoi (Russia/Petrozavodsk)
80. seventh (Ìàëîðîññèÿ, Êèåâ)
79. zksystem/Konstantin Zuykov (Russia/Kazan)
78. Your killer (Ryazan)
77. Alone Coder/Äìèòðèé Áûñòðîâ (Ðîññèÿ/Ðÿçàíü)
76. ref/ret (Turkey/Istanbul)
75. omaxlab (Àðõàíãåëüñê)
74. Shuran33 / Àëåêñàíäð (Ðîññèÿ / Êèðæà÷)
73. Orion/Orionsoft/Piter (Soviet Union / Leningrad)
72. Åïèôàíèé (Ðîññèÿ/Òóëà)
71. AlexBel (Volgograd, Russia)
70. ìàðèÿ (ðÿçàíü)
69. mistervoodoo (Áàðíàóë)
68. Eugene aGGreSSor Sobolev (RUSSIA/Saint-Petersburg)
67. pulsar.smb (ðîññèÿ.÷àéêîâñêèé)
66. Mad Killer/PG/P7s (Earth/UA)
65. moroz1999 (Estonia/Tallinn)
64. Piesiu (Poland)
63. YERZMYEY (PL/Krakow)
62. psb/hlw (Miass)
61. Buyan (Russia/Sayanogorsk)
60. Firelord/Àëåêñåé (Ýñòîíèÿ/Òàëëèíí)
59. daniel/Áàÿíîâ Äàíèèë (Êåìåðîâî)
58. Dimidrol / Dmitriy Bakhtin (Russia / Yoshkar-Ola)
57. ZXSLaver/Âÿ÷åñëàâ (Ðîññèÿ/åôòåêàìñê)
56. Igroman (Ìèàññ)
55. Insider/Àíäðåé (Ðîññèÿ/Ñàìàðà)
54. Barmaley_m (Dnepropetrovsk)
53. Âëàäèìèð (Óêðàèíà\Äîíåöê-Äèìèòðîâ-Ñëàâÿíñê)
52. kuper/Vasiliy (Russia/Vologda)
51. Rob F. / Entire Group (Óêðàèíà, Êèåâ)
50. dead8088 (Éîøêàð-Îëà)
49. ViThor (Ñåâàñòîïîëü)
48. fan (Ìîñêâà)
47. Constans Barron (Ìàêååâêà)
46. MyOtheHedgeFox (Russia)
45. Heat (Russia/Moscow)
44. Ëàñ (Ðîññèÿ/Ïåòåðáóðã)
43. Silent (Russia)
42. sevol/Ñàøà (Óêðàèíà/Äíåïðîïåòðîâñê)
41. siril/elijah (russia/perm)
40. Nitrofurano (Portugal/Porto)
39. osa (Kirov)
38. The Mutant/Àëåêñåé (Ðîññèÿ/Ãóñü-Õðóñòàëüíûé)
37. m00h (Naro-Fominsk)
36. Twin S. (Kharkov)
35. Megabyte (Tymen)
34. Fanat (Ðîññèÿ)
33. JOKER 777 (ÐÎÑÑÈß ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ)
32. Noby/Jaroslav Smetak (Czech Republic/Velka Lhota)
31. JeRrS/Stanislaw (Russia/Sverdlovsk)
30. gvozd (Russia/Penza)
29. cepsoft (baikal)
28. pvlad (Ìîñêâà)
27. kyv (Chelyabinsk)
26. Mick (Kaluga)
25. Íèêîëàé /VNN_KCS (Óêðàèíà / Åíàêèåâî)
24. Àíäðåé (mayor) (Íèæíèé Íîâãîðîä)
23. fyrex (tula)
22. Factor6/Alan Petrik (Czech Republic/Mlada Boleslav)
21. Majesty (Yuri Voznyak) (Ivano-Frankivsk, Ukraine)
20. sgt / Ñåðãåé Êðûëîâ (Ðîññèÿ / Êðàñíîäàð)
19. jtn (perm)
18. Gibson/Nikiforoff Constantine (Russia/Novokuznetsk)
17. Visionaire (Russia)
16. r0bat (Ðîññèÿ/Áàðíàóë)
15. Shiru (Russia/Moscow)
14. GM BIT (Ðîññèÿ, Êðàñíîÿðñê)
13. restorer ( )
12. Budder (Russia/Petrozavodsk)
11. Òîíû÷/Tonich (Ðîññèÿ/Äåäîâñê)
10. tiboh/Âëàä (Ðîññèÿ/Êðàñíîÿðñê)
9. Titus/Àíäðåé Òèòîâ (Ìîñêâà)
8. koe (moscow)
7. Shnurkov (Russia/Orel)
6. AAA (Ðîññèÿ/Ìîñêâà)
5. Biozoom (Moscow)
4. Cooper (Crimea)
3. nvitia (Moscow)
2. sand (r.f./2la)
1. deathsoft (spb)
Go to top